Liên Hệ Cho Thuê

Chỉ được nhập số.
Chính Sách

"Tôi xác nhận những thông tin trên là đúng sự thật và đồng ý cung cấp cho Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam thu thập và sử dụng phục vụ cho việc đăng ký dịch vụ tại Lotte.
1. Thông tin yêu cầu: Tên, số điện thoại, E-mail.
2. Việc lưu trữ thông tin cá nhân sẽ được giữ trong 1 năm kể từ ngày đăng ký.
3. Quý khách có quyền từ chối việc đăng ký thông tin, tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ hạn chế việc cung cấp dịch vụ.
Tôi đồng ý với việc Lotte thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích đăng ký dịch vụ của Lotte.
Chúng tôi hiểu rằng Quý khách đồng ý cung cấp những nội dung trên bằng việc đánh dấu vào checkbox và chọn “Gửi yêu cầu”."

Tôi Đồng Ý Với Chính Sách Của Lotte

Chính sách bảo mật

Lotte Coralis Vietnam Co., LTD coi trọng thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ “Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân.” Lotte Coralis thông báo cho khách về phương tiện và mục đích sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp và những biện pháp chúng tôi đã thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Điều 1. Phạm vi và phương pháp thu thập thông tin cá nhân

1.1 Phạm vi thu thập thông tin cá nhân Lotte Coralis: thu thập thông tin cá nhân tối thiểu để cung cấp dịch vụ phù hợp.
1.2 Phương thức thu thập thông tin cá nhân Lotte Coralis có thể thu thập thông tin cá nhân trực tuyến bằng cách đăng ký trên trang web hoặc ngoại tuyến dưới dạng văn bản.

Điều 2. Thu thập thông tin cá nhân, mục đích sử dụng và thời hạn lưu giữ Lotte Coralis thu thập thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

1. Đăng ký trực tuyến trên trang web
– Lấy các mục: Tên, Số điện thoại, E-mail, Tên công ty (các mục có thể thay đổi tùy theo loại hình dịch vụ)
– Mục đích: Cung cấp đăng ký dịch vụ
– Thời gian lưu giữ: 1 năm
– Quyền từ chối và bất lợi: Khách hàng có thể từ chối sự đồng ý, nhưng không thể đăng ký trang chủ

2. Đăng ký bằng tài liệu ngoại tuyến: dịch vụ thường trú
– Lấy các mục: Tên, Số điện thoại, E-mail, Địa chỉ, Giới tính, Tuổi, CMND / hộ chiếu, quốc tịch, thẻ tín dụng
– Mục đích: Cung cấp dịch vụ đặt phòng, nhận dạng cá nhân, đảm bảo thanh toán và Tư vấn khách hàng
– Thời gian lưu giữ: 2 năm sau ngày thanh lý hoặc 5 ngày sau ngày hủy nếu hủy đặt chỗ
– Quyền từ chối và bất lợi: Khách hàng có thể từ chối sự đồng ý, nhưng giới hạn dịch vụ.

3. Đăng ký bằng tài liệu ngoại tuyến: tư cách thành viên trung tâm Fitness
– Lấy các mục: Tên, Số điện thoại, E-mail, Địa chỉ, Giới tính, Tuổi, CMND/Hộ chiếu, Quốc tịch
– Mục đích thu được: Cung cấp dịch vụ thành viên và quản lý tư cách thành viên
– Thời gian duy trì: 2 năm sau khi rút khỏi tư cách thành viên
– Quyền từ chối và bất lợi: Khách hàng có thể từ chối sự đồng ý, nhưng giới hạn dịch vụ.

4. Đăng ký bằng tài liệu ngoại tuyến: Văn phòng cho thuê
– Lấy các mục: giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận thuế, email, số điện thoại liên lạc
– Mục đích thu thập: Thông tin hợp tác được thu thập để cung cấp thông tin cho Bộ phận nội bộ liên quan của Lotte và tạo Hợp đồng cho thuê.
– Thời gian lưu giữ: 10 năm nếu thời hạn Hợp đồng thuê dưới 10 năm, hoặc cho đến ngày chấm dứt Hợp đồng thuê nếu thời hạn Hợp đồng thuê trên 10 năm.
– Quyền từ chối và bất lợi: Khách hàng có thể từ chối theo sự đồng ý, nhưng ảnh hưởng của Hợp đồng thuê.

5. Đăng ký khi ra / vào tòa nhà
– Lấy các mục: Tên, Số điện thoại, ảnh chụp ID
– Mục đích đạt được: An toàn và an ninh tòa nhà
– Thời gian lưu giữ: 7 ngày trên hệ thống, 6 tháng tại local PC
– Quyền từ chối và bất lợi: Khách hàng có thể từ chối sự đồng ý, nhưng không được vào

Điều 3. Các phương pháp xử lý thông tin cá nhân

– Thông tin cá nhân in trên giấy: Được cắt thành nhiều mảnh bằng máy hủy hoặc đốt.
– Thông tin cá nhân được lưu trữ trong hệ thống điện tử: Bị xóa vĩnh viễn bằng phương pháp kỹ thuật không thể khôi phục lại được.

Điều 4. Ủy thác và xử lý thông tin cá nhân

Khi thực hiện hợp đồng ủy thác, Lotte Coralis quy định rõ ràng tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn liên quan đến quyền riêng tư, nghiêm cấm thông tin cá nhân, trách nhiệm khi xảy ra tai nạn, v.v. và lưu giữ nội dung và hình thức hợp đồng đó bằng văn bản để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân.

Không có thông tin cá nhân nào được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan chính phủ vì mục đích quản lý an ninh hoặc cho cố vấn pháp lý được ủy quyền trong trường hợp có tranh chấp. Trong những trường hợp này, bên thứ ba phải được giám sát để đảm bảo thông tin cá nhân được ủy thác được quản lý một cách an toàn.

Điều 5. Phương pháp đọc và sửa thông tin cá nhân, hủy tư cách thành viên, rút lại sự đồng ý

Khách hàng có thể đọc hoặc sửa thông tin cá nhân đã đăng ký của mình hoặc hủy tư cách thành viên bất cứ lúc nào. Nếu khách hàng yêu cầu sửa lỗi thông tin cá nhân của mình, thông tin đó sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho đến khi việc sửa chữa đó kết thúc. Ngoài ra, nếu thông tin cá nhân có sai sót đã được cung cấp cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ sửa lỗi bằng cách thông báo ngay cho bên thứ ba về thông tin đã sửa đổi.

Điều 6. Quản trị viên thông tin cá nhân

Bộ phận phụ trách thông tin cá nhân: Nhóm Tiếp thị, Nhóm Kế hoạch và Nhóm CNTT
– Cán bộ thông tin cá nhân: Lan Nguyên (ĐT: 024-3333-6019 Email: lannguyen@lotte.vn)
– Cán bộ phòng Marketing: Nguyễn Thị Thuận (ĐT: 024-3333-6023 Email: thuannguyen@lotte.vn)
– Cán bộ Phòng CNTT: Lương Kim Tuyến (ĐT: 024-3333-6052 Email: tuyenlk@ldcc.vn)
Chính sách Bảo mật này được thiết lập vào tháng 8 năm 2022 và bất kỳ sự bổ sung, xóa bỏ và sửa đổi nào đối với Chính sách được thực hiện theo những thay đổi đối với luật, quy định, chính sách hoặc công nghệ bảo mật sẽ được thông báo trên trang web của văn phòng chính của chúng tôi.

54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

LOTTE CENTER HANOI TEL : +84-24-3333-6000 FAX : +84-24-3333-6003
COPYRIGHT ©2022 LOTTE CENTER HANOI. ALL RIGHTS RESERVED